Serenity album

Serenity album

SKU: SERENITYHEALS
₱300.00Price

Track 1 –Journey Within

We heed the call of adventure. We take one step forward. Along the way we find ourselves along a Journey Within.Its geography a labyrinth, its destination an endless horizon. And we arrive at the intersection beyond time and space, the precise point of awakening.

 

Instruments: crystal quartz singing bowls

 

Dininig natin ang tawag ng pakikipagsapalaran. Humakbang tayo pasulong. Sa daan natagpuan natin ang sarili sa Paglalakbay Paloob.Ang lupain na ito ay labirinto, ang hantungan ay walang hanggang dako. At dumarating tayo sa salubungang higit sa panahon at puwang, ang tumbok ng pagkapukaw.

 

Track 2–By the Water

Trickles, cascades, waves: Bythe Waterwe flow, for life is water and we are water.Dive into its depth, or sail on its breadth. As the ancient Chinese sage Lao Tzu once wrote: the greatest good is like water. This good –formless, transparent, nourishing –is the very womb of our being.

 

Instruments: crystal quartz singing bowls, ocean drum, water chime

 

Mga patak, lagaslas, alon: Sa Tubigtayo dumadaloy, sapagkat ang buhay ay tubig at tayo ay tubig. Sumisid sa lalim nito, o maglayag sa lawak nito. Minsang isinulatng sinaunang paham na Tsino na si Lao Tzu: ang dakilang kabutihan ay katulad ng tubig. Ang kabutihang ito –walang anyo, tagusan, nagbibigay-buhay –ang mismong sinapupunan ngating diwa.

 

Track 3–Heartspace

Breathing in the bamboo’s body becomes a song. This is thesong of the Heartspace, a place of no place where the eternal wind and our breath are one enchanted music. Here, the true rhythm is quiet and alive.Instruments: crystal quartz singing bowls, (Talaandig Tribe) bamboo fluteAng paghinga sa biyas ng kawayan ay nagiging awit. Ito ang awit ng Puwang ng Puso, isang lugar ng hindi lugar, kung saan ang walang-hanggang hangin at an gating hininga ay iisang himig na mahiwaga. Dito, ang tunay na pintig ay tahimik at buháy.

 

Track 4–Balance

Whispers and rumbles, sound and silence –in essence all things possess Balance. This cycle of life is a great dance of the opposites, from which peace emerges. We can move and we can pause. We can begin and we can end. Stillness and rhythm are both in our bodies, being born and reborn.Instruments: crystal quartz singing bowls, tingsha, C&G tuning forksMga bulong at dagundong, tunog at katahimikan –sa pinkaubid ang lahat ay nagtataglay ng Balanse.Itong pag-inog ng buhay ay dakilang sayaw ng magkasalungat, kung saan umaahon ang kapayapaan. Tayo ay gumagalaw at tayo ay tumitigil. Tayo ay nagsisimula at tayo ay nagtatapos. Ang kapanatagan at indayog ay nasa ating mga katawan, iniluluwal at isinisilang muli.

 

Recording and Mastering at:

CB Room Recording Studio

 

Sound Engineering by:

Robbie Grande

 

All instruments played by:

Yeyette San Luis

 

Poetry by:

Rem Tanauan

 

Serenity album is copyrighted to:

©2019 Maria Julieta R. San Luis

Our Flagship Community

Address

Makati City, Metro Manila,

National Capital Region,

Philippines

Email

OnlineHealingCommunity

@gmail.com

 

Telephone 

+63 915 539 1947

View Stores List

Get Special Deals & Offers

Become Our Healing Member!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

©2023 by Online Healing Community [OHC] - Where healing is at personal & digital reach.

0

Call Us

+639155391947